PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

I. Warunki Gwarancji

Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu mebla obitego tkaniną Agmamito przez klienta ostatecznego, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie sprzedaży.                                                                                                                                

II. Zakres ochrony gwarancyjnej / warunki gwarancji
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych tkaniny pod warunkiem, że tkanina była:

Gwarancji nie podlega skuteczność technologii LiquidBlocked.

III. Procedura reklamacyjna                                                                                                                                                    
Ukryte wady produkcyjne lub wynikające z nich uszkodzenia tkaniny ujawnione podczas okresu gwarancyjnego powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku wystąpienia ukrytych wad produkcyjnych tkaniny, klient ostateczny powinien zgłosić ten fakt firmie, w której nabył mebel obity tkaniną Agmamito i który wystawił odpowiedni dowód sprzedaży. Następnie Sprzedawca niezwłocznie, a najpóźniej do 3 dni roboczych, informuje o reklamacji firmę Agmamito Group. Zgłoszenie reklamacyjne musi być kompletne tj. musi zawierać wszystkie wymagane dane oraz kopię dowodu zakupu. Przekazanie kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego jest warunkiem przyjęcia przez Agmamito Group zgłoszenia reklamacji.
Zgłoszenie Reklamacyjne należy przesłać:                                                                                                                                         

Agmamito Group zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia.                                    
IV. Utrata gwarancji na tkaninę

Utrata gwarancji następuje w następujących przypadkach: